1. Postanowienia ogólne

     1.Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domu z Misiem i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej należności za pobyt w Domu z Misiem.  Dokonując ww.  czynności, Klient potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu. Wzór regulaminu dostępny jest również na stronie www.domzmisiem.pl.

 1. Rezerwacja
 2. Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem się umową krótkotrwałego najmu, Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 3. Rezerwacji Domu z Misiem Klient może dokonać w następujący sposób:
 • On-line, poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego, który znajduje się na stronie domzmisiem.pl
 • Drogą mailową, poprzez pocztę elektroniczną ( adres e-mail: kontakt@domzmisiem.pl)
 • Telefonicznie, pod numerem 690 190 719
 1. Do dokonania rezerwacji on-line lub drogą mailową, Klient powinien skorzystać z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox lub Opera.
 2. Klient po dokonaniu rezerwacji Dom z Misiem on-line lub drogą mailową, otrzyma na wskazany adres e-mail wiadomość o dokonaniu wstępnej rezerwacji(zwany dalej formularzem rezerwacyjnym), która jest aktywna przez 2 dni robocze/48 godzin. W przypadku nie otrzymania wyżej wymienionej wiadomości Klient powinien skontaktować się telefonicznie z obsługą Domu z Misiem w ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji celem jej potwierdzenia drogą telefoniczną lub ponowienia próby doręczenia wiadomości o dokonaniu wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną.
 3. W przypadku dokonania rezerwacji droga telefoniczną należy potwierdzić rezerwację tą samą drogą, drogą mailową. Wszystkie formy potwierdzenia oznaczają zawiązanie umowy na warunkach określonych w Regulaminie.
 4. W przypadku nie potwierdzenia rezerwacji wstępnej w ciągu 2 dni roboczych/48 godzin od jej dokonania, rezerwacja zostanie anulowana.
 5. Rezerwacji Domu z Misiem można dokonywać na okres co najmniej 2 dób, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.
 6. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Domu z Misiem oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i informacyjny. Rzeczywisty stan Domu z Misiem oraz cena jego wynajmu zostaje podana w formularzu rezerwacyjnym lub w rozmowie telefonicznej.
 • Opłata za usługę i warunki płatności
 1. Wysokość opłaty za wynajem Domu z Misiem na pobyt turystyczny jest każdorazowo podana w formularzu rezerwacyjnym lub telefonicznie przy dokonywaniu rezerwacji.
 2. Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.
 3. Do opłaty za wynajem doliczone mogą zostać doliczone dodatkowe opłaty i kaucje, wskazane w formularzu rezerwacyjnym lub umowie.
 4. Umowa najmu nie obejmuje dodatkowego sprzątania, dodatkowej wymiany bielizny i ręczników.
 5. Po dokonaniu rezerwacji, w ciągu 3 dni(72 godzin) Klient zobowiązany jest wpłacić na rachunek bankowy wskazany w formularzu rezerwacyjnym zaliczkę w wysokości 50% ogólnej wartości rezerwacji.
 6. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja ulega anulowaniu. Wpłata zaliczki po terminie wskazanym w formularzu rezerwacyjnym przywraca rezerwację, o ile Dom z Misiem nadal dysponuje wolnymi terminami.
 7. Po otrzymaniu zaliczki bądź całej kwoty za rezerwację, Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem dokonania wpłaty.
 8. Pozostałą część opłaty za wynajem Domu z Misiem(50%) w postaci opłaty za pobyt Klient zapłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany w formularzu rezerwacyjnym najpóźniej w dniu zameldowania. Płatność stanowić będzie podstawę wykonania usługi najmu w obiekcie.
 9. Na terenie Miasta Krynica-Zdrój obowiązuje opłata miejscowa(klimatyczna) w wysokości 2 zł za osobę za każdy dzień pobytu, którą dolicza się dodatkowo do kwoty należności za pobyt. Kwota jest płatna osobno przy zameldowaniu w gotówce.
 10. Na życzenie Klienta, przy potwierdzeniu rezerwacji, wystawiana jest faktura dokumentująca otrzymaną opłatę za pobyt.
 11. Warunki umowy najmu
 12. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektem a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Domu z Misiem. W cenę najmu wliczone są opłaty za media(prąd, ogrzewanie, woda, internet, TV).

    2.Najem obiektu polega na zawarciu umowy najmu całego Domu z Misiem wraz ze wszystkimi udogodnieniami. W Domu z Misiem może zostać zameldowanych podczas trwania jednorazowego pobytu max. 12 osób. Jeśli liczba osób przekracza max. określoną w regulaminie właściciel Domu z Misiem może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę najmu. Klient ma obowiązek pokryć koszty za wykorzystany okres pobytu.

 1. Doba rozpoczyna się od godziny 15 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11 w dniu wyjazdu.
 2. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację 690 190 719. Zameldowanie odbywa się maksymalnie do godziny 22 w dniu przyjazdu.
 3. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa wyłącznie, gdy Dom z Misiem dysponuje innym wolnym terminem. W takim przypadku zamiana rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie. Jeśli nowy termin przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
 4. Przedłużenie pobytu jest możliwe wyłącznie w przypadku wolnego terminu. O chęci przedłużenia pobytu należy powiadomić niezwłocznie drogą mailową lub telefoniczną osobę odpowiedzialną za rezerwację Domu z Misiem.
 5. Pobyt w Domu z Misiem jest podzielony na Sezony:

    - sezon niski - miesiąc październik, listopad, grudzień(do 21.12). (min.2 doby)

    - sezon średni - marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień (min.2 doby)

    - sezon wysoki - styczeń, luty, lipiec, sierpień, długie weekendy(min.3 doby).

    - sezon specjalny – od 22.01 do 02.01(min.4 doby), Wielkanoc(min.3 doby).

 1. W przypadku odwołania rezerwacji

   -  na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu w sezonie niskim, średnim oraz wysokim zaliczka ulega zwrotowi w całości. Na mniej niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi.

   - na co najmniej 60 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu w sezonie specjalnym, zaliczka zostanie zwrócona w całości. Na mniej niż 60 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu w wyżej wymienionym  sezonie specjalnym zaliczka nie podlega zwrotowi.

 1. Klient ma obowiązek niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach , które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
 2. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
 3. Klient odpowiada za wszelkie szkody jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu.

    -  klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację lub administrującą obiekt o wszelkich szkodach wyrządzonych w sposób umyślny bądź nieumyślny. Tym samy zobowiązuje się również do pokrycia szkód w postaci równowartości kwoty pieniężnej potrzebnej do przywrócenia stanu poprzedniego. Ma to nastąpić najpóźniej w dniu wyjazdu.

   - opłata za zgubienie kluczy lub pilota do garażu wynosi 200 zł

   - Klient jest zobowiązany do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ oraz ciszy nocnej(od 22.00 do 6.00). W przypadku wyjątkowo rażącego i chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym punkcie, właściciel Domu z Misiem ma prawo  do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z obiektu.

 1. W trakcie pobytu w Domu z Misiem Klient ma prawo zgłaszać wszelkie uwagi i żądania pod nr. tel 690 190 719.
 2. Dom z Misiem nie przewiduje pobytu zwierząt.
 3. Obowiązki Klienta i Domu z Misiem
 4. W Domu z Misiem max. może zostać zameldowanych 10 osób ( w tym zarówno osoby dorosłe i dzieci). W potwierdzeniu rezerwacji klient powinien określić liczbę osób, która będzie zameldowana podczas pobytu w celu przygotowania obiektu dla przewidywanej ilości gości. Jeśli max. liczba gości będzie większa w dniu przyjazdu osoba administrująca obiekt ma prawo odmówić wydania kluczy a właściciel ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.
 5. Klient jest zobowiązany do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie obiektu w stanie zastanym.
 6. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w obiekcie od godz. 6:00 do godz. 22:00.
 7. Dom z Misiem ma prawo odmówić przyjęcia Klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin Domu z Misiem, wyrządzając szkodę w mieni obiektu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Domu z Misiem. Albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.
 8. Na terenie całego Domu z Misiem obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, ze względu na warunki przeciwpożarowe. W przypadku złamania powyższego zakazu do kwoty rezerwacji doliczona zostanie opłata w wysokości 1000 zł za poniesione przez właściciela obiektu koszty usunięcia szkód wynikających z następstw palenia papierosów.
 9. Ze względów na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Domu z Misiem urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie otwartego ognia.
 10. Do dyspozycji Klienta a znajdujące się na wyposażeniu Domu z Misiem znajdują się:

    - Sauna, która jest przeznaczona dla max. 6 osób. Zasady korzystania oraz instrukcja obsługi stanowi załącznik do Regulaminu oraz jest również dostępna w obiekcie w formie papierowej. W razie pomocy w uruchomieniu sauny można poprosić o pomoc osobę administrującą obiekt lub pod tel. 690 190 719. W razie stwierdzenia awarii sauny Klient jest zobowiązany jak najszybciej powiadomić o tym osobę administrującą lub właściciela Domu z Misiem.

   - Balia Fińska z ciepłą wodą, znajduje się w ogrodzie na specjalnym tarasie. Z balii może korzystać max. 6 osób. Zasady i instrukcja korzystania stanowi załącznik do Regulaminu oraz są również dostępne w obiekcie w formie papierowej.

 1. Przez cały czas pobytu w Domu z Misiem dzieci muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowanie dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i /lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 2. Przedmioty pozostawione w obiekcie zostaną odesłane na koszt Klienta, który owe przedmioty pozostawił. O fakcie pozostawienia przedmiotów oraz chęci otrzymania ich przez Klienta należy powiadomić Dom z Misiem jak najszybciej. Dom z Misiem takie przedmioty będzie przechowywał max. Przez 3 miesiące, a po tym terminie zostaną one przekazane do instytucji użytku publicznego.
 3. Dom z Misiem nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza terenem Domu z Misiem. Pozostawienie pojazdu na terenie Obiektu nie uważa się za zawarcie umowy przechowania.
 4. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji. W przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej właściciel ma prawo do anulowania rezerwacji. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.
 5. Dom z Misiem jest zobowiązany w jak najszybszym, możliwym terminie usunąć usterki zgłoszone przez Klienta a powstałe w obiekcie. Chyba, że charakter usterki decyduje o dłuższym czasie naprawy o czym właściciel jest zobowiązany powiadomić Klienta. Awarie powstałe z przyczyn niezależnych od Domu z Misiem( dostawa mediów, w tym TV i internetu, awarie sprzętu, które jest na wyposażeniu obiektu) nie stanowią podstawy do rezygnacji lub zmiany ceny za rezerwację. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za całość rezerwacji.
 6. Dom z Misiem zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.
 7. Klient ma prawo do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie w formie pisemnej na adres wskazany na stronie www.domzmisiem.pl w zakładce kontakt. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od ich otrzymania. Informacja o skutku jej rozpatrzenia zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, adres pocztowy lub drogą telefoniczną. W przypadku uwzględnienia reklamacji Klient otrzyma rekompensatę pieniężną w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody. Jeżeli właściciel Domu z Misiem nie uznał reklamacji Klienta, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może zwrócić się o mediację do Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie zgodnie z Regulaminem Ośrodka Mediacji lub rozstrzygnięcie sporu przez sąd właściwy dla siedziby właściciela Domu z Misiem.